Skip to main content
Home » Fremtidens sykehus » Unikt samarbeid om responssenter
Fremtidens sykehus

Unikt samarbeid om responssenter

Samarbeidsmøte
Samarbeidsmøte
Kongsbergregionen, Værnesregionen og Tromsø: De tre samarbeidspartnerne har gjennomført en felles anskaffelse for plattform og drift for et responssenter innen helse- og omsorgstjenester. Foto: Getty Images

Kongsbergregionen, Værnesregionen og Tromsø kommune skal til høsten implementere den samme responsplattformen for alarmmottak og innbyggerdialog innen velferdstjenester.

De tre samarbeidspartnerne har gjennomført en felles anskaffelse for plattform og drift for et responssenter innen helse- og omsorgstjenester. Responssenteret skal håndtere innkomne alarmer og signaler, fra for eksempel trygghetsalarmer, GPS-signal, elektronisk medisineringsstøtte og bevegelsessensorer.

Åpen løsning

Hovedmålet med anskaffelsen av et responssenter, var at alt som kommer inn til responssenteret, skal kunne håndteres på en god måte og oppdrag kanaliseres til riktig instans. Hjemmesykepleiere og andre i primærtjenesten skal samtidig bruke mindre tid på henvendelser enn før, og få mer tid til primæroppgavene.

Anskaffelsen stilte store krav til responssenterløsningen ved at den måtte ta imot varsler fra alle typer sensorer. Videre måtte løsningen støtte en integrasjon med elektronisk pasientjournal og mobile enheter. I tillegg måtte den kunne integreres mot Knutepunkt som er under utvikling av Direktoratet for e-helse. Integrasjonsplattformen til Intelecom ble valgt. Den er åpen med hensyn til hvilke sensorer som brukes, og ikke bundet til en produsent. Intelecom skal starte implementeringen til høsten.

Kongsbergregionen

– Implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten er et omfattende arbeid og før all teknologien kan anskaffes og implementeres, er det behov for omfattende utprøving, opplæring og endring av eksisterende arbeidsrutiner og prosedyrer. Alle våre kommuner har gjennom regionalt program for velferdsteknologi tatt del i denne grunnmursbyggingen. En sentral del av programmet omhandlet anskaffelse av responsløsning. Kongsbergregionen så tidlig at det var behov for en responstjeneste for å realisere gevinstene ved bruk av teknologi i helse- og omsorgstjenesten. Derfor etablerer vi Responssenteret, en dedikert svartjeneste- og kompetansesenter for velferdsteknologi, sier daglig leder Camilla Lobben for Responssenteret i Kongsbergregionen. Legevakten er samlokalisert med responssenteret, og sju kommuner er med på samarbeidet.

Værnesregionen

I Værnesregionen er fem kommuner med i responssenteret, som skal samlokaliseres med legevakten.

– Vi vil ha rammeavtaler med leverandører av sensorer som også støtter fremtidens nyvinninger, derfor valgte vi responssenterløsningen til Intelecom, sier rådgiver Solrunn Hårstad for Helse IKT.

På responssentret skal det ansettes helsepersonell og andre med meget gode kunnskaper for å håndtere de innkomne signalene og telefonene og annet på en optimal måte.

– Med responsenterløsningen fra Intelecom, skal de som jobber ute i tjenesten slippe å vurdere alle forespørsler, sier hun.

Tromsø kommune

Tromsø kommune er en stor kommune som satser på økt bruk av velferdsteknologiske løsninger.

– Som et ledd i etableringen av et bemannet responssenter var det en forutsetning å anskaffe ny systemløsning for mottak, samt sikre god beredskap og mulighet for samarbeid ved mottak av alarmer med andre responssentre. Dette mener vi nå å ha realisert gjennom samarbeidet med Værnes- og Kongsbergregionene om anskaffelse av en felles systemløsning fra Intelecom. Valg av løsning og driftsform vil gi oss nødvendig fleksibilitet i hvordan vi organiserer våre mottakstjenester framover, sier fagleder Ingebjørg Riise i helse og omsorg IT-tjenesten. 

Back up for hverandre

Gjennom å velge samme løsning på responssenter fra Intelecom, kan Kongsbergregionen, Værnesregionen og Tromsø kommune, høste erfaringer fra hverandre, bistå hverandre, kanskje fortsette å utvikle ting sammen og være back up for hverandre.

Av Marius Morstøl Jenssen, [email protected]

Next article