Skip to main content
Home » Fremtidens sykehus » Vi vet hva som skal til, men hvorfor får vi det ikke til?
Fremtidens sykehus

Vi vet hva som skal til, men hvorfor får vi det ikke til?

Karita Bekkemellem, Administrerende direktør i NHO Geneo, landsforeningen for helsenæring, velferd og oppvekst. Foto: NHO Geneo

Nå må vi gå fra snakking til handling i helsepolitikken, ellers klarer vi verken å håndtere mulighetene eller utfordringene i dagens helsenorge.

Helsekøene i Norge vokser, og sykehusøkonomien er presset. Det er ingen tegn på at denne utviklingen snur om vi ikke tar noen grep. Samtidig har private aktører ledig kapasitet og ressurser som kan bidra til å kutte ventetiden i helsekøene og bedre arbeidssituasjonen for mange i offentlig sektor. Det er et paradoks at denne kapasiteten ikke blir brukt mer av det offentlige.

Stadig flere eldre

Norge er privilegerte som har et av verdens beste velferdssamfunn. Vi lever stadig lengre, og vi holder oss friskere. Men vi blir også stadig flere eldre, sykdomsbyrden øker, oljeinntektene våre vil avta, og vi får færre som står i jobb i årene som kommer. Det er en utfordring som vil treffe oss alle, og som vi må løse sammen.  “Alle”, inkludert NHO Geneo, mener at vi skal ha et sterkt offentlig helsevesen i Norge. Men det er helt avgjørende at vi også i fremtiden har et sterkt samarbeid mellom offentlige og private aktører.

I en tid med økende utfordringer må det offentlige være tydelige på hvilke behov som må løses, og invitere til brede samarbeid for å få til de gode løsningene og mer innovasjon. Vi trenger mer forskning, utvikling av teknologi, investeringer og tenke smartere. Det vil kreve en porsjon mot i mange ledd, og ideologi må legges bort. Private aktører tar gjerne mer ansvar for utdanning, tjenesteinnovasjon og målrettet innovasjon for å avlaste helsepersonell.

Viktig med oppdatert utstyr

Det offentlige må også bli en mer offensiv og kravstor bestiller i teknologi- og aktørmangfoldet som eksisterer i dag. Vi må legge bedre til rette for innovative anskaffelser. Tjenesteinnovasjon bør bli et eget fagområde, og tjenestene må settes sammen på nye måter, med nye verktøy og smartere oppgaveglidninger, slik Helsepersonellkommisjonen påpeker.

Skal vi ha effektive og bærekraftige sykehus i fremtiden, er det viktig med oppdatert utstyr. For flertallet av våre sykehus, så er det medisinsk tekniske utstyret (MTU) så gammelt at det burde vært skiftet ut, ifølge Riksrevisjonens rapport om tilstanden på MTU på norske sykehus. Dette går utover både ansatte og pasienter.

Nasjonal strategi for medisinsk utstyr

Det foregår en rask utvikling innenfor medisinsk utstyr, og her er det et uutnyttet potensial. Men toget er i ferd med å forlate perrongen. Norge risikerer å sakke akterut i den teknologiske utviklingen, noe som bør være en helt sentral innsatsfaktor for å gjøre pasientbehandlingen bedre og hverdagen til helsepersonell enklere. Derfor er tiden overmoden for en nasjonal strategi for medisinsk utstyr.

For å ha et bærekraftig helsevesen, må alle gode krefter som ønsker å bidra få lov til det. Vi kan ikke løse fremtidens utfordringer uten et mangfold av virksomheter som bidrar med innovasjon, utviklingskraft og kapasitet. Derfor trenger vi mer samarbeid mellom det offentlige og private aktører.

Av: Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo, landsforeningen for helsenæring, velferd og oppvekst

Next article