Skip to main content
Home » Innovasjon og forskning » Forskning for grønn omstilling
forskning

Forskning for grønn omstilling

Fungerende administrerende direktør i Forskningsrådet, Anne Kjersti Fahlvik. Foto: Jonas Bendiksen

Nå gjelder det. Verden står overfor massive utfordringer med klimaendringer, plastforurensing og tap av natur. Vi vet at vi må snu utviklingen raskt. Det kreves politisk handlekraft, og mer kunnskap og samspill mellom mange aktører for å få det til. Koronakrisen har vist at det er forskningen som gir oss grunnlaget vi trenger når politikk skal omsettes til handling.

Forskning synliggjør hvilke problemer vi må løse. Meteorologer, kjemikere, fysikere, biologer, statsvitere og mange andre fagfolk har nøstet opp sammenhenger og årsakskjeder når det gjelder klima og artsmangfold. Det er forskere som gir den innsikt vi trenger for å finne løsningene. Dessverre går det ikke alltid så fort med beslutningene som må til for å iverksette løsningene. Av og til går det til og med feil vei. Ingen land i verden har klart å innfri Aichi-målene om å stanse tapet av natur, og vi er fortsatt milevis unna å nå klimamålene.

Heldigvis er det nå tegn til at det også settes fart i de politiske prosessene. Ved å ta i bruk kunnskapen og verktøyene forskerne gir oss, gjennom politikk og i forpliktende samarbeid med næringslivet, kan vi få det til enda raskere. Koronapandemien – som har vært en prøvelse også for økonomien – kan vise seg å bidra til noe positivt på lengre sikt. Som Winston Churchill sa: Man skal aldri la en god krise gå til spille.

Grønn plattform

Før krisen var den grønne digitale omstillingen i god fart. Og krisen har faktisk økt omstillingstakten. Regjeringen har bidratt med flere tiltakspakker for å stimulere næringslivet til å ta sats for å komme gjennom krisen. Forskning og utvikling er en viktig bestanddel.

Et nytt tiltak – Grønn plattform – skal skape rask vei fra forskning og teknologiutvikling, frem til ferdige løsninger og marked. Regjeringen har gitt oss et oppdrag om å skape samfunnsøkonomisk lønnsomt og bærekraftig næringsliv som bidrar til grønn omstilling. Gjennom effektivt samarbeid og felles brukerfront, vil Forskningsrådet sammen med Innovasjon Norge, Siva og Enova sikre at næringsliv og forskningsinstitutter kan få støtte til forprosjekter på områder vi kjenner, og kanskje også på nye områder eller med nye koblinger mellom slike. Grønn plattform skal også gjøre norske bedrifter og forskningsinstitusjoner bedre rustet til å utnytte mulighetene som åpner seg gjennom EUs Green Deal-satsing innenfor EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, i forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa.

Samarbeid er nøkkelen

Vi ser dette som et viktig bidrag inn i en omfattende innsats for en nødvendig grønn omstilling av næringsliv og næringsstruktur som har vediskapingspotensial og gir nye eksportmuligheter. Vi må nå satse og bruke krisefarten til dette. Vi vil måtte tåle noen bomskudd og blindveier på veien mot målet. Det ligger også i forskningens og innovasjonens natur å utforske, teste, å tørre å feile og lære noe nytt som gjør oss bedre rustet til å løse samfunnets største utfordringer.

På europeisk side kommer det også nye initiativer, uavhengig av koronakrisen. Horisont Europa, der Norge deltar for fullt, vil nå i stor grad ta utgangspunkt i samfunnsoppdrag som forskere, næringsliv og offentlige aktører sammen kan bidra til å løse. Vi har store spørsmål som vi må finne svar på; innen klima, helse, havet og flere andre viktige felt. Forskningens og innovasjonens betydning kan ikke undervurderes. Uten ny kunnskap, på tvers av fag og sektorer og teknologi, når vi ikke målene. Og aller lengst kommer vi i et tett og forpliktende internasjonalt samarbeid.

En viktig effekt av utfordringene er at det utvikles nye næringsmuligheter i etablert og nytt næringsliv. Nyskapingstakten er meget imponerende – og studenter, unge forskerrekrutter og forskningsinstitusjonene og deres partnere i TTOer, klynger, inkubatorer og lignende er viktige her. Vi vet etter hvert ganske mye om betydningen av forskning og innovasjon i krisetider. De bedriftene som har økonomisk ryggrad til å skjerme FoU-investeringene gjennom krisen, kommer sterkere ut igjen på den andre siden. Det lærte vi av finanskrisen. Av og til er det imidlertid helt nødvendig at det offentlige setter inn tiltak for å bidra til å snu trenden slik at næringslivet risikoavlastes og bidra i omstillingen. Vi må gi dem verktøyene og markedstilgangen som skal til for å lykkes i fremtidens bærekraftige vekstmarkeder. Nå er tiden inne.

Av Anne Kjersti Fahlvik, fungerende administrerende direktør i Forskningsrådet

Next article