Skip to main content
Home » Innovasjon og forskning » Utvidete åpningstider øker pasientsikkerheten
innovasjon og forskning

Utvidete åpningstider øker pasientsikkerheten

Kvalitetskoordinator Christina Matheson Mæland, fagbioingeniør Anita Løvås Brekken og avdelingssjef Audhild Aarhus. Avdelingen bel tildelt pasientsikkerhetsstipend på sykehuset. Vi feiret i en lunsjpause og hadde en fagkveld for å motivere til videre forbedringsarbeid. Foto. Svein Lunde, SUS

Pasientsikkerhet handler om å verne pasienten mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser. De mikrobiologiske laboratoriene er en viktig bidragsyter.

Viktige pasientprøver analyseres og resultat formidles til klinikker. Prøvesvarene brukes som hjelp i pasientbehandlingen. Mikrobiologiske analyser har tradisjonelt tatt lang tid, og laboratoriene har hatt begrensede åpningstider.

Resistente bakterier

Antibiotikaresistens er et økende problem, også i Norge. Stadig flere er friske bærere av resistente bakterier, og et økende antall pasienter får infeksjoner med bakterier som er vanskelige å behandle med de mest brukte antibiotika. Pasientprøvene må hurtigst mulig analyseres og svar formidles til kliniker. Riktig bruk av antibiotika tidlig i sykdomsforløpet er viktig for å unngå utvikling av resistente bakterier.

«Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring» fokuserer mye på hvordan vi kan unngå pasientskader. Viktigheten av å jobbe med kvalitetsforbedring på tvers av profesjoner og tjenestenivåer presiseres. Det henvises til forskrift om Ledelse og kvalitetsforbedring i Helse- og omsorgstjenesten.  Planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigering av aktiviteter for kontinuerlig forbedring er viktig.

Riktig behandling raskest mulig

De mikrobiologiske laboratoriene må bli organisert mest mulig effektivt slik at ressursene utnyttes til det beste for pasientene. Åpningstidene må være slik at klinikerne opplever at vi er til nytte for pasientene. Raskest mulig svar formidlet på best mulig måte. Utvikling av ny teknologi og bedre metoder skjer raskt. De ansatte må ha kompetanse til å påvirke til kvalitetsforbedring. Laboratorienes datasystemer må utformes slik at prøvesvar formidles raskt og effektivt til kliniker.

Noen pasienter får infeksjoner mens de er innlagt på sykehus; urinveisinfeksjoner, post-operative infeksjoner og nedre luftveisinfeksjoner. På sykehjem er det urinveisinfeksjoner som forekommer hyppigst. Smittepresset ute i samfunnet er også økende. Det er viktig at laboratoriene samarbeider tett med smittevern og infeksjonsavdelinger, for sammen å planlegge tiltak for forbedring av pasientsikkerheten. Den syke pasienten behøver riktig behandling raskest mulig. Bruk av hurtigtester som dekker flere agens og identifiserer både bakterier og virus, er spesielt viktig for kritisk syke pasienter. Hurtig påvisning av resistensgener fører til bedre mulighet for korrekt antibiotikabehandling.

Genteknologiske analyser

På avdeling for medisinsk mikrobiologi har vi innført flere genteknologiske analyser. Vi har utvidet åpningstidene våre for å utføre analysene raskere, utnytte ressursene bedre og bli mer tilgjengelige for våre brukere. Vårt forbedringsarbeid har påvirket til raskere prøvesvar og dermed også til bedre pasientsikkerhet.

Av: Anita Løvås Brekken, MSc, fagbioingeniør med spesialistgodkjenning, Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Stavanger Universitetssjukehus

Next article