Skip to main content
Home » News » Mer pasienttid og mindre venting
Sponset

I dag går mye av helsepersonellets tid med til administrasjon og å søke etter informasjon i forskjellige systemer. Nå rulles prosjektet helselogistikk ut i sykehusene i Helse Sør-Øst. Systemet skal forbedre logistikken og effektivisere arbeidsflyten i sykehusene.

– Personellet bruker mye tid på annet enn omsorg for pasientene. De må søke informasjon, registrere informasjon, gjerne flere ganger i fire til fem ulike systemer og vente på prøvesvar. Informasjonen er veldig spredt og krevende å få tak i, sier Johan Folkunger, CEO i DNV Imatis.

Johan Folkunger

CEO i DNV Imatis

– Det er generelt et veldig høyt tykk på omsorgen. Vi lever lenger og drar derfor på oss flere sykdommer. Omsorgsbehovet for hver pasient øker fremover, og vi kommer til å mangle mye sykehuspersonell om 10 til 20 år. Mange sier opp fordi de ikke orker den type belastning, sier han videre.

Mer pasienttid og mindre venting

Helselogistikk er et omfattende prosjekt, hvor DNV Imatis som én av to leverandører, også har en rådgivende rolle. Logistikksystemet inneholder løsninger som bidrar til å øke effektiviteten i pasientforløpet og utvalgte arbeidsprosesser. Målet er mer pasienttid og mindre venting, og med det beholde helsepersonell gjennom å skape rimelige arbeidsforhold.

Systemet henter informasjon fra ulike fagsystemer og samler dem i én oversikt. Oversikten kan vises på digitale flater, som eksempelvis pc, storskjerm eller mobil. Helseansatte får for eksempel informasjon om hvem pasienten er, hvilket rom pasienten befinner seg i, hva tilstanden er, hvilke prøver som er bestilt, prøvesvar, hvilke leger eller sykepleiere som er ansvarlig og informasjon om smitte.

– Ansatte får bedre oversikt over inneliggende pasienter, raskere tilgang til prøvesvar og det blir enklere å klargjøre pasientrom og bestille portører. Som leder gjør det at man kan avdekke flaskehalser i sanntid, og dermed enkelt forbedre personal- og ressursstyringen, sier Folkunger.

Gjennom et system av applikasjoner og digitale løsninger kan et sykehus samle og aggregere data, og formidle den til alle avdelinger og ansatte i sanntid. Dette skaper bedre og mer effektiv samhandling på alle plan.

Les mer på dnvimatis.no

Enkelt for pasienten

Prosjektet er en helhetlig løsning som starter med selvbetjent innsjekk. Når pasienten har time på en poliklinikk, henter løsningen informasjon om timen fra pasientsystemet, og sender så ut informasjon om timen på SMS til pasienten.

– Pasienten kan selv registrere seg som ankommet, og får beskjed på mobilen hvor og når vedkommende skal møte opp. Behandleren vet at pasienten er på sykehuset, og kan hente frem all informasjon om pasienten, sier Eirik Kjenndalen, Prosjektleder i DNV Imatis.

Eirik Kjenndalen

Prosjektleder i DNV Imatis

Pasienten får et referansenummer på mobilen, og kan følge med på sin status på en tavle på venterommet. Etter pasienten er behandlet, vil løsningen oppdatere status på pasienten, og informasjon om eventuelle nye timer. Pasienten får en SMS med betalingsinformasjon.

Hvordan blir den nye digitale fremtiden?

– Belastningen på helsevesenet vil fortsette å øke og vi må derfor kunne gi god og individuelt tilpasset behandling på en mer effektiv og bærekraftig måte enn i dag. Digitalisering er ikke et mål i seg selv, men det skaper kraftfulle muligheter for en transformasjon som er absolutt nødvendig, sier Folkunger.

– Helt avgjørende for at vi skal lykkes, er at vi snur tankegangen. At vi ikke implementerer digitale løsninger som skal styre arbeidsrutiner og pasientforløp, men snarere nyttiggjør fleksible løsninger som tillater endring og effektivisering i takt med nye arbeidsrutiner eller behov, både for ledelse og klinikere. Samtidig vil dette muliggjøre større medvirkning for pasienten. Vi ser at en slik transformasjon blir målrettet drevet frem gjennom vårt samarbeid med Helse Sør-Øst, sier han videre.


Fakta om helselogistikkprosjektet:

  • Prosjektet startet opp høsten 2021.
  • Totalt er nærmere 100 mennesker involvert i prosjektet hos DNV Imatis og Helse Sør-Øst.
  • Tilsvarende løsninger allerede er tatt i bruk i hele Helse Vest.
  • Dette er DNV Imatis sitt største prosjekt så langt.
  • Fire helseforetak er med i piloten, og totalt ni helseforetak er med på rammeavtalen.
  • Det har vært stor interesse ute hos helseforetakene for å ta løsningen i bruk.

Av Marte Frimand

Next article