Home » Offentlig sektor » «Digital Government» skaper nye muligheter for samfunn og næringsliv
Sponset

Digitale virkemidler gir myndighetene nye muligheter for å styrke forvaltningen og samtidig være en pådriver for innovasjon i næringslivet.

– Vi er veldig positive til Regjeringens digitaliseringsstrategi fra 11. juni, som har den poengterte tittelen: «Én digital offentlig sektor». Det er nettopp dette vi anbefaler med Digital Government: at næringslivet og innbyggerne i møte med det offentlige skal få de tjenester og ytelser de har rett til og krav på, uten å måtte forholde seg til hvordan det offentlige er strukturert, sier Kenneth Lyford, Vice President for Government i CGI, en verdensledende tjenesteleverandør av design- og teknologitjenester som tidligere i år kjøpte opp nordiske Acando. Blant kundene er Statens vegvesen, Politiet, NAV og Brønnøysundregistrene.

Eksperimenterende kultur

I digitaliseringsstrategien legges det opp til at digitaliseringen skal gi både helhetlige brukeropplevelser for individer og familier, samtidig som datadeling er en pådriver for samordning, effektivisering og kunnskapsutveksling blant offentlige virksomheter på tvers av forvaltningsområder. Lyford støtter strategien og understreker det for å lykkes er handling som må til: 

– I CGI fremhever vi en eksperimenterende kultur der vi prøver ut nye ting gjennom bruk av tverrfaglig og tverrsektoriell kompetanse slik at gjennomføringsarbeidet lykkes. En eksperimenterende tilnærming bør også fremheves av regjeringens varslede nasjonale ressurssenter for datadeling. En slik tilnærming skaper en innovasjonskultur og kultur for løpende læring som gir trygghet i å møte nye krav, regulatoriske reformer og nye forretningsmodeller; spesielt når man skal agere på tvers av landegrenser og for eksempel delta i EUs Digital Single Market, sier han.

Orden i eget hus og felles tjenestekatalog

Offentlige virksomheter kan av brukere – av ulike årsaker – oppleves som langsomme, ineffektive og utdaterte. Hvor skal man starte for å forbedre dette?

– Jeg mener man ikke skal lete for mye etter hvor alle utfordringene er. Det viktigste er at man kommer i gang. Ett sted å begynne er i eget hus. Vi er derfor positive til Regjeringens digitaliseringsrundskriv «Orden i eget hus», som understøttes av en Felles Datakatalog fra Difi og Brønnøysundregistrene. Ved å oppgi opplysninger om begrepene og hvor dataene finnes, kan samfunnet spare dobbeltarbeid og tidkrevende leting, samtidig som begrepsharmonisering skaper åpenhet og transparens for storsamfunnet, sier han.

CGI har bidratt i arbeidet med utviklingen av Felles Datakatalog. 

– Men nå er vi spesielt opptatt av neste steg: en felles API-katalog og felles tjenestekatalog, slik at ulike instanser kan samhandle på tvers. Store offentlige aktører som NAV, Politiet og Skatteetaten kan få store gevinster av samhandling, spesielt i å være til tjeneste for kommuneforvaltningen, sier han.

Felles økosystem og nye forretningsmodeller

I Regjeringens digitaliseringsstrategi nevnes et «felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling», med blant annet felles datakilder, løsninger, arkitekturer og standardiserte forretningsmodeller. 

– Vi tror et slikt felles nasjonalt økosystem er viktig, men det er ikke tilstrekkelig for å sikre verdiskaping der digitalisering stimulerer bransjeglidning, skaper nye forretningsmodeller og fremprovoserer oppgaveglidning i yrker. CGI har erfaring med økosystem-tenkning gjennom tre satsninger: 1) «Smart City», som adresserer muligheter innen bærekraft gjennom bygg-, anleggs- og eiendomsnæringens bruk av mikroelektronikk, stordata og 3D-modellering og konsekvensene for offentlige virksomheter, 2) «Smart Mobility», som avdekker mulighetene fra intelligente transportløsninger, inkludert autonome og tjenestebaserte løsninger for persontransport og godstransport, på land, sjø og i luft, og også mulighetene for offentlige virksomheter innen samferdsels- og miljøsektoren, og 3) «Smart Care», som peker til mulighetene fra bruk av medisinsk teknologi og kunstig intelligens som kan styrke forebyggingsinnsats og støtte avstandsoppfølgings- og pasientnære tjenester, sier Lyford.

Digital Government gir mange muligheter for norsk forvaltning til å være en samarbeidspartner for norsk næringsliv og samtidig forenkle egne samfunnsoppdrag.

Av Kenneth Lyford, Vice President for Government i CGI

Neste artikkel