Skip to main content
Home » Offentlig sektor » Ekspertene svarer: Hvordan påvirker digitaliseringen av offentlig sektor innbyggerne?
Offentlig sektor

Ekspertene svarer: Hvordan påvirker digitaliseringen av offentlig sektor innbyggerne?

Foto: Getty Images

Sigurd Skjæveland

Daglig leder i A-2 Norge

1. Hva er det viktigste dere kan bistå offentlig sektor med?

Utviklingen i offentlig sektor er preget av arbeidet med å få alle sektorene og nivåene til å henge bedre sammen. Dette skaper utfordringer også for den enkelte virksomhet, og det er lett å havne på et blindspor.

A-2 har en bred erfaring fra alle nivåer innen offentlig sektor og kan gi gode råd for hvorledes den enkelte virksomhet kan forberede seg på fremtiden, samtidig som man løser dagens viktigste utfordringer.

2. Hva forventer dere av den nye regjeringen?

Vi forventer at den nye regjeringen vil opprettholde og helst øke satsningen på en mer effektiv offentlig sektor. Digitalisering, kompetanseutvikling og organisatoriske tilpasninger vil være sentrale virkemidler i en slik satsning. Samordning på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer må også styrkes.

3. Hvordan påvirker digitaliseringen av offentlig sektor innbyggerne?

Digitalisering gir store muligheter for å tilby innbyggerne bedre tjenester som i enda større grad er tilpasset den enkeltes behov og livssituasjon. Det er også den eneste realistiske muligheten for å kunne opprettholde og helst øke kvaliteten på tjenestene til den sterkt aldrende befolkningen.

A-2 har 60 konsulenter som i snitt har over 20 års erfaring fra utviklingsprosjekter og ledelse i privat og offentlig sektor. Les mer på a-2.no.

Thor Jørgen Kristiansen

Administrerende direktør i KF

1. Hva er det viktigste dere kan bistå offentlig sektor med?

KF leverer digitale løsninger som gjør at kommunene på en enkel måte kan utvikle kompetanse og effektivt levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv. KF bidrar til at kommunene er et bra sted å jobbe og et godt sted å bo.

2. Hva forventer dere av den nye regjeringen?

Vi forventer at digitaliseringsstrategien blir godt forvaltet og videreutviklet og at oppmerksomheten rettes innføringen av Fagfornyelsen. Den demografiske utviklingen tilsier at vi får færre yrkesaktive for alle pensjonister om få år. Alle unge må få anledning til å fullføre grunnopplæringen og bli kvalifisert for videre studier eller arbeid.

3. Hvordan påvirker digitaliseringen av offentlig sektor innbyggerne?

En digitalisert offentlig sektor gir mer tilgjengelige tjenester for innbyggerne. Automatisert saksbehandling kan gi døgnåpen forvaltning med umiddelbare svar på mange saker. Gjennom målrettet kommunikasjon med innbyggere kan deltakelse i demokratiske prosesser øke.

KFs visjon er «En enklere og bedre hverdag for innbyggerne i Norge». Med løsninger som bidrar til høy kvalitet og effektivisering av tjenesteytingen i kommunal sektor øker vi kvaliteten i offentlige tjenester. Les mer på kf.no.

Unni Kvisvik

Head of Welfare and Strategic Sales Norway, TietoEVRY

Hva er det viktigste dere kan bistå offentlig sektor med? 

Dersom man hadde koblet alle systemer TietoEVRY bistår offentlig sektor med til en stikkontakt – og trukket ut pluggen, så ville veldig mange av de sentrale systemer du og jeg bruker i det daglige gått ned, både innenfor bank, finans, energi og ikke minst helse og velferdssektoren. Det er mange som ikke kjenner oss så godt, men TietoEVRY er den ledende leverandøren til norsk offentlig sektor. 

Hva forventer dere av den nye regjeringen? 

Digitalisering er ett av de viktigste verktøyene for å møte de demografiske utfordringene samfunnet står overfor. Utvikling, forbedring og forenkling av samfunnet er det offentliges oppgave. Teknologien gir stadig nye muligheter, vi som innbyggere får stadig større forventninger og samfunnet må hele tiden se på hvordan de kan få mest mulig for minst mulig skattekroner. Utviklingen av offentlig sektor er en felles dugnad mellom politikere og myndigheter som skal sette mål, prioriteringer og budsjett. Innbyggerne skal være kravstillere, og IT-industrien som skal være med å levere tjenestene. 

Hvordan påvirker digitaliseringen av offentlig sektor innbyggerne? 

Digitaliseringen vil sikre en mer innbyggernær tilnærming til utfordringene, og sikre at innbyggerne både vil få enklere og mer effektive løsninger via mobil og pc. Dette vil føre til at du og jeg kan være en større ressurs i samfunnets prosesser, men det forutsetter også at innbyggerne og brukerne blir involvert i utviklingen av løsningene, slik at de blir så enkle og intuitive som mulig.  

TietoEVRY skaper digitale fortrinn for virksomheter og samfunn. Vi er en ledende aktør innen digitale tjenester og programvare, med lokal tilstedeværelse og globale evner. Les mer på tietoevry.com.

Lars Ødegaard

Direktør offentlig sektor i Sopra Steria

Hva er det viktigste dere kan bistå offentlig sektor med?

Vi er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering som løser virksomhetsutfordringer for både statlig, kommunal og privat sektor. Innsikten og erfaringen tar vi med fra én virksomhet til andre og øker dermed kompetansen i offentlige virksomheter. Vi bidrar til å ruste offentlig sektor i møtet med det smidige skiftet som krever raskere endringer i alle ledd. 

Hva forventer dere av den nye regjeringen?

Regjeringen må øke takten i videre digitalisering av innbyggertjenester, sikre at vi bygger ut robuste utdanningsløp for IT-kompetanse og gode muligheter for livslang læring. Samt tilpasse styrings- og finansieringsmodeller slik at det blir enklere å lage sammenhengende tjenester på tvers, uavhengig av departementsstrukturen.

Hvordan påvirker digitaliseringen av offentlig sektor innbyggerne?

På kort sikt gjør det hverdagen enklere for innbyggerne. Flere behov løses digitalt. Vi ser en økende grad av samarbeid og bruk av data som tar oss nærmere målet om «kun én gang», hvor vi som innbyggere ikke skal behøve å oppgi samme informasjon flere ganger. På lengre sikt påvirker digitaliseringen alle næringer og skaper ny dynamikk i arbeidslivet.

Sopra Steria har lange tradisjoner som rådgiver og IT-partner til offentlig sektor, og bistår i dag mange av de største offentlige virksomhetene. Les mer på soprasteria.no.

Lars-Erik Evensen

Direktør Tjenestesalg, Computas

1. Hva er det viktigste dere kan bistå offentlig sektor med?

Å ta i bruk ny teknologi på en trygg måte for å automatisere prosesser som for eksempel saksbehandling og bli mer datadrevne. Vi har bygget digitale løsninger med lang levetid hos blant annet UDI, Helsedirektoratet og Politiet – det er viktig i et samfunnsøkonomisk perspektiv, og gir oss fornøyde kunder.

2. Hva forventer dere av den nye regjeringen?

At de tar innover seg hvor avgjørende IT-konsulenter er for at Norge skal lykkes med videre digitalisering. Det er primært knapphet på kompetanse som bremser digitaliseringen nå. Derfor må denne kompetansen fordeles best mulig! IT-konsulenter representerer sterke kompetansemiljøer som kan bidra med både teknologisk spisskompetanse og erfaringsdeling på tvers av sektorer og bransjer. Det er smart delingsøkonomi!

3. Hvordan påvirker digitaliseringen av offentlig sektor innbyggerne?

God digitalisering skal oppleves som en forbedring i menneskers liv – om det er saksbehandleren får en bedre arbeidshverdag eller borgeren som får forkortet behandlingstiden av sin sak. I Computas jobber vi med ny og banebrytende teknologi hos våre kunder, men vi er opptatt av at teknologien skal være nyttig og hjelpe folk.

Computas er en nordisk leverandør av IT-løsninger og rådgivningstjenester innen teknologisk innovasjon. Les mer på computas.com.

cgi-logo

Vibekke Bassøe

Vice President Consulting Services Government

1. Hva er det viktigste dere kan bistå offentlig sektor med?

Det viktigste vi bistår offentlig sektor med er kompetanse på teknologi og innovasjon. Vi bistår i dag med digitalisering, modernisering og automatisering, der våre konsulenter besitter spisskompetanse og der vi er volumet som gjør en opp- og nedskalering enklere.

2. Hva forventer dere av den nye regjeringen?

Vi forventer at den nye regjeringen tildeler tilstrekkelig med midler for å fortsette digitaliseringsarbeidet, at det fortsatt bevilges penger til bruk av konsulenttjenester, der det offentlige ikke har behov for å ansette egne og i tillegg at det offentlige bruker leverandører som er bevisst sitt samfunnsansvar; i alt fra å ansette nyutdannede, til å ha fokus på miljø.

3. Hvordan påvirker digitaliseringen av offentlig sektor innbyggerne?

Digitalisering av offentlig sektor gir oss gode, effektive og brukervennlige tjenester. Mange tjenester er lettere tilgjengelig, samtidig som det krever teknologikunnskap og tilgang til internett, datamaskin, smart telefoner, med mer. Møtet med offentlig sektor forenkles og effektiviseres og innbyggerne opplever en større likebehandling enn tidligere.

CGI er et av verdens 5 største IT-konsulentselskaper, med over 750 teknologieksperter i Norge. Les mer på cgi.com.

Next article