Skip to main content
Home » Offentlig sektor » En næringsaktiv offentlig sektor
Offentlig sektor

En næringsaktiv offentlig sektor

Per Øyvind Langeland Avdelingsdirektør NHO Foto: Moment Studio, NHO

Bedriftenes konkurranseevne starter lokalt. Hjemmemarkedet er stort sett alltid utgangspunktet for suksess. De bedriftene som lykkes skaper viktige arbeidsplasser, løser samfunnsutfordringer, gir skatteinntekter og sikrer velferd.

Norge er et godt land å leve og drive næringsvirksomhet i. I motsetning til i mange andre land er offentlig sektor velfungerende og nyter stor tillit – også hos bedriftene. Tilliten vil være avhengig av at det offentlige løser sitt samfunnsoppdrag med god kvalitet, forvalter det med effektiv ressursbruk og at byrdene ikke overstiger den opplevde nytten.

I fjor sommer la NHO frem næringslivets perspektivmelding. Formålet var å få en bedre felles forståelse for hvilke drivkrefter og trender som påvirker norsk nærings- og samfunnsliv frem mot 2050.

Analysen viser bekymringsfulle tendenser på flere felt, blant annet utsikter til lavere vekst, økende gap mellom utgifter og inntekter, større usikkerhet i verdensøkonomien, klimautfordringer som krever felles løsninger og mye ny teknologi, og at flere jobber vil bli utsatt for automatisering og konkurranse.

En tredel jobber i offentlig sektor

Sammenliknet med mange andre land har Norge også en svært stor offentlig sektor. Med utgiftene til oljevirksomheten holdt utenom, utgjør offentlige utgifter nesten 60 prosent av verdiskapingen i fastlandsøkonomien. Nesten en tredel av alle sysselsatte jobber i offentlig sektor. Det er høyest av alle industriland.

Fremover vil etterspørselen etter helse- og velferdstjenester stige markert. Med dagens løsninger vil det øke antall ansatte i offentlig sektor. For at de kommende tiårene også skal bli gode år, må vi gjøre en enda større innsats for å løfte frem mulighetene som sikrer privat jobbskaping, vekst og velferd innen bærekraftige rammer.

En god utviklingspartner

Ett hovedgrep er at offentlig sektor blir mer opptatt av å være en god utviklingspartner for næringslivet. Kommuner kan bli mer opptatt av at lokalt næringsliv skal vokse fordi de innser at lokalsamfunnet er avhengig av dette. Offentlige etater kan bli mer opptatt av å styrke egen leverandørindustri fordi de ser at det er en gjensidighet mellom tjenesteutvikling og næringsutvikling.

Offentlig sektor er næringslivets største kunde samlet sett med årlige innkjøp på om lag 500 milliarder kroner. Med krevende offentlige kunder og et godt og tillitsfullt samspill mellom offentlig og privat sektor, kan bedriftene skape de nye løsningene som etterspørres. Men det holder ikke å gjøre det en gang, innkjøpsposisjonen må brukes slik at løsningene skaleres. Da kan det offentliges rolle som krevende kunde resultere i utvikling av nye leverandørindustrier.

NHO, KS og flere offentlige virksomheter samarbeider gjennom Nasjonalt program for leverandørutvikling for å øke innovasjonspotensialet som ligger i offentlige anskaffelser. Behovet for ny helse- og velferdsteknologi i kombinasjon med rivende digitalisering fremover er et eksempel der det offentlige gjennom utøvelse av sin kjøperrolle kan være en betydelig industriutviklingsmotor.

Forenkler samspillet

Alle nye digitale løsninger som skal tas i bruk av offentlig virksomheter, vil bli utviklet av bedriftene. En elektronisk løsning for byggesaksbehandling er for eksempel allerede utviklet av Evry og Norkart. Det er en selvbetjeningsløsning som moderniserer offentlig sektor og forenkler samspillet mellom offentlig sektor og næringslivet og innbyggerne.

Nye digitale løsninger kan også påvirke arbeidsdelingen mellom privat og offentlig sektor og gi grunnlag for nye samarbeidsformer. Samtidig er det viktig at bruken av ny teknologi og innovasjoner gir grunnlag for gevinstrealisering. Dignio har for eksempel utviklet en elektronisk medisindispenser som varsler pasienten når medisinen skal tas. Det frigjør tid for helsepersonell som tidligere passet på dette. Gevinstene kan tas ut i form av økt kvalitet i tjenestene, lavere kostnader som følge av mer effektiv ressursbruk eller overføres til prioriterte områder og satsinger.

En aktiv bidragsyter

Når offentlig sektor har en så sterk posisjon i samfunnet, blir det avgjørende hvordan staten og kommunene opptrer i møte med næringslivet. Når det er enkelt å ta kontakt og rapportere til det offentlige, enkelt å søke og få raske svar på søknadene, enkelt å være seriøs og møte tilsynene, ja da blir hverdagen enklere og det blir mer tid til forretning. Kommuner som aktivt legger til rette for å styrke sin vertskapsattraktivitet for næringslivet vil også bygge bro og legge til rette for at næringslivet er en aktiv bidragsyter i samfunnsutviklingen lokalt.

En viktig nøkkel er et enda bedre og tettere samarbeid mellom offentlig og privat sektor som løser utfordringene og skaper muligheter. Samarbeid bygger relasjoner og kultur; øker innsikt og forståelse om roller, behov og muligheter; det gir grunnlag for økt effektivitet; og mer driv og innovasjon. I sum styrker det tilliten mellom næringsliv og offentlig sektor og vårt konkurransefortrinn.

Av: Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør NHO

Next article