Skip to main content
Home » Offentlig sektor » Framtidas demografiske nøtt
Offentlig sektor

Framtidas demografiske nøtt

Bjørn Arild Gram Styreleder i KS og forfatter av artikkelen. Foto: KS

Vi ser forhåpentligvis enden på en pandemi som har utfordret oss både organisatorisk og økonomisk. Det har vært tøft, men det kunne vært mye tøffere om vi ikke hadde hatt teknologien til å hjelpe oss.

Det samme kan vi kanskje også si om ei framtid som gir oss en real demografisk nøtt: Det blir langt færre i arbeid sammenliknet med hvor mange som mottar velferdstjenester. Teknologien kan hjelpe oss og bidra til at kvaliteten på tjenestene blir bedre.

Én digital offentlig sektor

For to år siden la Regjeringen fram digitaliseringsstrategien, «Én digital offentlig sektor», sammen med KS. Her er målsettingen mer sammenhengende digitale tjenester på tvers av forvaltningsnivå og fagsektorer. Innbyggere og næringsliv er som kjent ikke så opptatt av hvem i offentlig sektor som har ansvaret, de er mest opptatt av at tjenesten er god og tilgjengelig.

Fiks-plattformen

Et av KS’ bidrag for å nå målene i strategien, er Fiks-plattformen. Den skal hjelpe kommuner og fylkeskommuner med å digitalisere sine tjenester raskere, øke kvaliteten på tjenestene og digitalisere for lavere kostnader. De digitale tjenestene på Fiks-plattformen er bygd opp av fellestjenester som vi utvikler selv, og i samspill med nasjonale felleskomponenter som allerede finnes.

Nasjonal portal for bekymringsmelding

Et eksempel på en tjeneste på Fiks-plattformen er Nasjonal portal for bekymringsmelding som nylig ble nominert til Digitaliseringsprisen. Tjenesten er tilgjengelig for over 3,7 millioner innbyggere, og er resultatet av et samarbeid mellom Bufdir og KS, der KS har ansvar for den tekniske utviklingen, ivaretar kommunenes behov, bidrar med Klarspråkarbeid og utbredelse – og Bufdir har ansvar for det barnevernfaglige innholdet. Fagpersoner, på tvers av forvaltningsnivåene har arbeidet tett sammen under utviklingen av tjenesten. Raskere innsending og bedre kvalitet på bekymringsmeldingene har bidratt til at barn som trenger det får bedre og raskere hjelp.

Digitalisering innen plan og bygg

Samarbeid mellom statlig og kommunal sektor har gitt resultater på flere andre områder. Innen plan- og byggesaksområdet har KS, kommuner, Direktoratet for byggkvalitet og KMD samarbeidet om å utvikle mer digitale og brukervennlige tjenester over flere år. Målet er redusert behandlingstid for en byggesøknad. Det har resultert i nye digitale verktøy for byggesøknader, digital nabovarsling og planforslag ved hjelp av funksjonalitet i Fiks-plattformen og Altinn. Tjenestene vil ikke bare forkorte saksbehandlingstiden, men også involvere innbyggerne på nye måter når planforslag skal behandles.

Disse eksemplene viser at samarbeidet er godt mellom statlig og kommunal sektor – og det finnes mange flere. Men for å lykkes må vi i tillegg sørge for at digitaliseringsarbeidet ser utover sine fagsektorer, og vi må våge å tenke nytt. Er det noe pandemien har lært oss, er det at omstillingsevnen og kreativiteten i Norge er stor. Alt dette vil vi trenge når vi skal knekke framtidas demografiske nøtt.

Av styreleder i KS, Bjørn Arild Gram

Next article