Skip to main content
Home » Offentlig sektor » Jobber for bedre oppvekstvilkår for barn og unge
Sponset

I Rusfri Oppvekst jobber vi for bedre oppvekstsvilkår for barn og unge. Gjennom det arbeidet vi gjør er målet at de som jobber med barn og unge i skoler og barnehager skal få med seg kunnskap og gode verktøy de kan bruke i sitt daglige arbeid.

Det har vært mye fokus på de sårbare barna gjennom covid-19. Og det er fantastisk! Men, det er og viktig å huske at de sårbare barna har behov for å bli sett også når samfunnet ikke er nedstengt på grunn av pandemi.

Marit Barene

Daglig leder i Rusfri Oppvekst

Hvem er Rusfri Oppvekst og organisasjonens medlemmer?

Det er mange ildsjeler i Rusfri Oppvekst som jobber for barn og unge. Både de ansatte i organisasjonen og de frivillige mener at forebyggende arbeid er viktig, og at de som jobber i barnehage og skole er viktige ressurspersoner i det forebyggende arbeidet.

Hvordan jobber Rusfri Oppvekst for trygge og gode oppvekstsvilkår for barn og unge?

Rusfri Oppvekst arrangerer kurs og konferanser for voksne som jobber med barn og unge. I tillegg har vi prosjekter. Vi gir blant annet forelesninger til lærerstudenter om temaer som vold, overgrep, rus, psykisk helse, tverrfaglig samarbeid, relasjonskompetanse med flere. Vi har hatt mye fokus på hvordan blant annet musikkterapi kan være et positivt bidrag i klasserommet når man skal jobbe forebyggende og ha fokus på relasjonsarbeid. I tillegg har vi jobbet for at SFO skal få en viktigere rolle i det forebyggende arbeidet, og at man skal tenke helhet rundt alle barn.

Hvordan har Rusfri Oppvekst lagt opp kursene under koronatiden?

Det siste året har Rusfri Oppvekst kun arrangert digitale foredrag. Med de restriksjonene som har vært, og som er også nå, har det vært umulig å avholde fysiske kurs/konferanser for oss. Akkurat nå tilbyr vi digitale pakker som man kan finne mer info om på rusfrioppvekst.no

Hvordan kan man som lærer se de unge i en stadig mer digital verden?

Det er vanskelig nok å se alle elevene i en fysisk skolehverdag. Og digital undervisning skaper naturlig nok ekstra utfordringer. Faste avtaler for den enkelte på digitale plattformer er viktig. Det er lett å drukne i undervisning som foregår felles og det er lett å slå av kamera. Men mange barn og unge trenger å vite at det er voksne som ser dem og tar seg tid til dem.

Det å ta seg tid til å ringe hver elev minst én gang i uken, ha faste digitale treff med dem, sørge for gode tilbakemeldinger på det arbeidet som utføres er gode råd. Og planlegg gjerne tur og uteundervisning med mindre elevgrupper under koronatid der det er mulig.

Hvordan kan man som leder i skolen tilrettelegge et godt tilbud for barn og unge?

Rusfri Oppvekst mener at alle skoleledere bør legge til rette for at personalet får nok kunnskap om hvordan man skal fange opp barn og unge i utsatte livssituasjoner. Hvordan de voksne skal klare å se de utsatte elevene burde være et fokusområde på alle skoler. Vår erfaring er at der en voksen er bevisst sin rolle som voksenperson og jobber for å få gode relasjoner til den enkelte elev, og der det brukes tid på elevgruppen og hvordan de har det sosialt sammen, der oppnår man godt læringsmiljø.

I tillegg er det viktig at skoleledere og har fokus på tettere samarbeid med alle som er involvert rundt et barn. Det være seg PPT, BUP, helsesøster, barnevern eller andre. Og husk at foreldrene er de viktigste voksne i et barns liv, og at skolen alltid skal ha et tett samarbeid med hjemmet.

Les mer på rusfrioppvekst.no

Tekst: Rusfri Oppvekst

Next article