Skip to main content
Home » Offentlig sektor » Økt produktivitet i offentlig sektor nødvendig
Offentlig sektor

Økt produktivitet i offentlig sektor nødvendig

Mann bærer lyspære på ryggen
Mann bærer lyspære på ryggen
Omstilling og økt produktivitet må omfavnes, ikke bekjempes, sier Per Øyvind Langeland. Foto: Getty Images

Norge har i lang tid tjent godt på gode bytteforhold med utlandet. Dette til tross for fallende produktivitet.

Produktivitetskommisjonen slår i sin siste rapport fast at oljeinntektene er i stor grad brukt til å utvide offentlig administrasjon og tjenestetilbud og til å finansiere offentlige trygdeordninger. Hver tredje sysselsatt er nå i offentlig sektor, og offentlige utgifter utgjør nå mer enn 50 prosent av verdiskapingen i fastlandsøkonomien. Dette er dramatisk når vi står overfor en eldrebølge som legger ytterligere press på både finansieringsbyrde og velferdsordningene.

Vi er nå inne i en brytningstid. Fall i oljepris har medført redusert investeringsnivå i privat sektor med påfølgende ringvirkninger for sysselsetting, verdiskaping og offentlige inntekter. Petroleumssektoren vil ikke være den motoren i norsk økonomi som den har vært.

For at det offentlige skal makte de store oppgavene det står overfor, uten at finansieringsbyrden hemmer verdiskapingen ellers i økonomien, må det stimuleres til nytenkning og nyskaping slik at det offentlige får mer ut av ressursene. En ineffektiv offentlig sektor vil legge beslag på ressurser som kunne vært brukt for å nå andre politisk mål eller i andre næringer med høyere produktivitet og lønnsomhet.

Økt produktivitet i offentlig sektor er avgjørende for å dekke finansieringsbehovet i årene som kommer. Det stiller store krav til ansvarlig politikk og offentlig lederskap. Bedre organisering av arbeidet, innfasing av ny teknologi og eksponering av tydelige effektivitetskrav vil være drivkrefter for produktivitetsutviklingen i offentlig sektor.

Fastlåste strukturer må endres. Regjeringen arbeider med reformer på mange viktige samfunnsområder. Det er avgjørende at disse blir gjennomført. Den pågående kommunereformen må for eksempel munne ut i et betydelig antall færre kommuner enn i dag. Det vil gi:

  • Mer effektiv ressursbruk, bedre anvendelse av arbeidskraften lokalt og større muligheter til å prioritere det som er viktig for verdiskapingen.
  • Mer effektiv arealbruk der større kommuner kan se boligutbygging, næringsområder og transportbehov i sammenheng.
  • Bedre saksbehandling når kommunenes oppgaver blir stadig mer omfattende og komplekse. Det krever kapasitet og større fagmiljøer blant annet innen offentlige innkjøp.

1. Gjennomføre et implementeringsløft for digitale løsninger og produktivitetsforbedrende teknologi. Dette kan dreie seg om løsninger som fjerner byråkrati, effektiviserer saksbehandling og gir bedre dialog med brukerne. Det handler også om løsninger som effektiviserer arbeidsprosesser i arbeidsintensive yrker som omsorgssektoren. Økt bruk av helse- og velferdsteknologiske løsninger kan skape trygghet, bidra til at flere kan bo hjemme lenger og redusere kostnadene. Lykkes Norge å være tidlig ute med løsningene, kan det også skapes grunnlag for eksport. Mer innovasjon i offentlige innkjøp er et sentralt startpunkt.

2. Sette klare krav til at faktiske effektivitetsgevinster blir hentet ut. Det igangsatte avbyråkratiserings- og effektiviseringsarbeidet må fortsette. Kutt i driftsutgiftene gir offentlige virksomheter anledning til å planlegge og kontinuerlig gjennomføre tiltak for å effektivisere driften. Samtidig må grenseoppgangen mellom det offentliges og det privates ansvar gås opp.

Omstilling og økt produktivitet må omfavnes, ikke bekjempes.

Av Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør innovasjon og næringsutvikling, NHO 

Next article