Skip to main content
Home » Start eget » Ti tiltak for å øke gründerbedriftenes vekst og muligheter utenlands
start eget

Ti tiltak for å øke gründerbedriftenes vekst og muligheter utenlands

år velferd er avhengig av at det skapes nok lønnsomme arbeidsplasser i private bedrifter. . Foto: Tim Gouw/Unsplash

I årene framover vil det være viktig å skape flere jobber som kan bidra til jobb- og verdiskaping. Vår velferd er avhengig av at det skapes nok lønnsomme arbeidsplasser i private bedrifter. Da er det viktig med en politikk som oppmuntrer og bidrar til jobbskaping.

NHO mener vi trenger ti tiltak for å øke gründerbedriftenes vekst- og eksportpotensiale.

1. Det er viktig å innføre en bedre opsjonsbeskatning for små, nyetablerte selskaper. I dag beskattes opsjoner når de innløses og aksjene kjøpes. NHO mener beskatningen bør utsettes til aksjene selges. Skattleggingen må tre i kraft når det er reelle inntekter å betale skatten med.

2. Gründerbedrifter har begrenset tilgang til kapital. En bedre tilgang til kompetent privat kapital er viktig for oppstartsbedrifters evne til å lykkes og vokse internasjonalt. Fradrag for langsiktige investeringer vil gjøre det mer attraktivt for private investorer å investere tidlig i nye bedrifter.

3. Folkefinansiering (også kalt «crowdfunding») kan gi viktige tilskudd til finansiering av norske oppstartsselskaper, samtidig som det gir en markedsbekreftelse på forretningsideen. I mange land er folkefinansiering i ferd med å bli en viktig finansieringskilde for oppstartsselskaper. I Norge foreslår Finanstilsynet strengere regler for lånebasert folkefinansiering. Dette er ikke veien å gå.

4. Formuesskatten på arbeidende kapital må fjernes. Slik reglene er i dag, må det betales formuesskatt før virksomheten har begynt å gi overskudd. For mange betyr dette at de blir nødt til å vanne ut sitt eierskap gjennom aksjesalg for å betale formuesskatten.

5. Det må legges til rette for gode og helhetlig risikoavlastning og tilgang på kapital. Tilgang til kapital – fra forskning via pre-såkorn, såkornfond, venture og til børs – er sentralt for at bedrifter skal kunne vokse.

6. Næringsklynger og senterordninger må støttes. Innovasjon skjer ofte i samspill mellom bedrifter, kunder, leverandører og kunnskapsmiljøer. Næringsklyngene er viktige møte- og læringsarenaer hvor oppstartsbedrifter, etablerte bedrifter og akademiske institusjoner kan knytte nettverk og kontakter og dele informasjon med hverandre.

7. Finansieringen av inkubasjon og oppstartmiljøer må styrkes. NHO er positiv til at det offentlige bidrar med finansiering av lokaler, utstyr og miljøer som kobler oppstartsbedrifter og små og mellomstore bedrifter med kapital, kompetanse, kunnskap og nettverk. Alt dette er sentralt for å kunne lykkes.

8. Det må bygges sterke innovative økosystemer. NHO mener at all plan- og arealregulering må legge til rette for at offentlige kunnskapsinstitusjoner samlokaliserer med oppstartmiljøer og bedrifter.

9. Offentlig etterspørsel kan være en drivkraft for innovasjon og gründerskap. Offentlige anskaffelser i Norge utgjør nesten 500 milliarder kroner hvert år. Kun en liten andel av anskaffelsene brukes bevisst til å fremme forskning og innovasjon i næringslivet. For å sikre åpenhet og gjennomsiktighet, må den nasjonale terskelverdien senkes, slik at små bedrifter og grundere får delta i konkurransen.

10. Gode finansieringsordninger for eksportfremme og gode råd i forkant av en internasjonal satsning kan ofte være en kritisk suksessfaktor, særlig for mindre bedrifter med globale ambisjoner. Et godt veiledningstilbud kan gjøre det lettere å lykkes internasjonalt. Koblingsagenter og nettverksbygging bidrar til å senke risikoen for selskaper som går inn i nye markeder.

Av: Nina Solli, regiondirektør NHO Viken Oslo

Next article